مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Certum DV SSL Test -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
پشتیبانی از دامنه های ملی
۳۰ روز رایگان
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیرایگان!
Certum Commercial SSL (DV) 1 year -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial SSL (DV) 2 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial SSL (DV) 3 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial SSL Wildcard (DV) 1 Year -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial SSL Wildcard (DV) 2 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial SSL Wildcard (DV) 3 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های بین المللی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL (DV) 1 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL (DV) 2 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL (DV) 3 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL Wildcard (DV) 1 Year -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL Wildcard (DV) 2 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Commercial IR Domain SSL Wildcard (DV) 3 Years -مدت زمان صدور: ۳۰ دقیقه
نیاز به مدارک: ندارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۸ بایتی
مخصوص دامنه های ملی
رمز نگاری: ۲۵۶ بیتیCertum Trusted SSL (OV) 1 Year -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Trusted SSL (OV) 2 Years -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Trusted SSL (OV) 3 Years -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Trusted SSL Wildcard (OV) 1 Year -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Trusted SSL Wildcard (OV) 2 years -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Trusted SSL Wildcard (OV) 3 years -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 2 Years -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 2 Years 10 Domians -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 2 Years 4 Domians -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 2 Years 6 Domians -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 4 Domain -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL 6 Domains -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیCertum Premium EV SSL10 Domains -مدت زمان صدور: ۲ هفته کاری
تاییده هویت حقوقی: دارد
پشتیبانی از مرورگر ها: ۹۹ درصد مرورگر ها
سایز کلید امنیتی: ۲۰۴۷ بایتی
نوع رمز نگاری: ۲۵۶ بیتی
مخصوص دامنه های ملی و بین المللیSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.55.167) وارد شده است.